സി‌എഫ്‌ടി‌ആർ‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്-ജൂനിയര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് / ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർക്കായി CFTRI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 | 12 പോസ്റ്റുകൾ | അവസാന തീയതി: 30 ജൂലൈ 2021

പ്ല്സ്ടു ജയിച്ചവര്‍ക്ക്‌ മികച്ച തൊഴില്‍ അവസരം ; സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജൂനിയര്‍  സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഒഴിവുകള്‍.

ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലെ 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് അവസരം. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ജൂലൈ 30, 2021 മുൻപ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. 

 

സി‌എഫ്‌ടി‌ആർ‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 – സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ – സെൻ‌ട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (സി‌എഫ്‌ടി‌ആർ‌ഐ) ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് / ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ക്ഷണിക്കുന്നു. 12TH / PUC യോഗ്യതയുള്ളവർ ഈ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരാണ്. അഭിമുഖം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ. താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായവർക്ക് 2021 ജൂലൈ 30 ന് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തസ്തികകളും വിശദവിവരങ്ങളും 

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ) 

 • പ്രായപരിധി    –     28 വയസ്സ്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം    –     03 എണ്ണം
 • ശമ്പള സ്കെയിൽ     –  19,900 -63,200.

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (എഫ് & എ)

 • പ്രായപരിധി    –     28 വയസ്സ്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം    –   03 
 • ശമ്പള സ്കെയിൽ     –    19,900 -63,200 . 

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (എസ് & പി) 

 • പ്രായപരിധി    –     28 വയസ്സ്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം    –     03 എണ്ണം
 • ശമ്പള സ്കെയിൽ     –    19,900 -63,200 .

ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 

 • പ്രായപരിധി    –     27 വയസ്സ്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം    –     03 
 • ശമ്പള സ്കെയിൽ     –   25,500 -81,100. 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പ്ല്സ്ടു/ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/ പിയുസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് വേഗതയിലും, ഡിഒപിടി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യവും പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ 35 w.p.m അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 w.p.m ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്: ശുപാർശ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നവർ
സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഓപ്പൺ മത്സരാധിഷ്ഠിത എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും ടൈപ്പിംഗ് പരിശോധനയ്ക്കും ക്ഷണിക്കും.
കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് വേഗതയിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുമുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ; മത്സര എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ അപേക്ഷകരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ മെറിറ്റ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗിൽ പ്രാവീണ്യം പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവർ മാത്രമേ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ.

Mode of examination OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination.
Medium of Questions The questions will be set both in English and Hindi except the Questions on English language.
Standard of Exam Class XII
Total No. of Questions 200
Total Time Allotted 2 hours 30 minutes

Paper -I

Subject No. of
Questions
Maximum Marks Negative Marks
Mental Ability Test 100 200
(two marks for every
correct answer)
There will be no negative marks in this paper.

Paper-II:

Subject No. of
Questions
Maximum Marks Negative Marks
General Awareness 50 150(Three marks for every
correct answer)
One negative mark for
every wrong answer
English Language 50 150
(Three marks for every
correct answer)
One negative mark for
every wrong answer

 

ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ: എ‌സ്‌ആർ‌പി ചട്ടങ്ങൾ 2020 അനുസരിച്ച്, സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമായ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നവരെ ഓപ്പൺ മത്സരാധിഷ്ഠിത എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിനും ക്ഷണിക്കും.
സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിലെ പ്രാവീണ്യം; കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് വേഗതയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയിൽ മാത്രം യോഗ്യത നേടുന്നു; മത്സര എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ അപേക്ഷകരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ മെറിറ്റ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗിൽ പ്രാവീണ്യം പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവർ മാത്രമേ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ.

അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ

സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ (സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ) ഏറ്റവും പുതിയ 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകർ നോട്ടിഫൈഡ് മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒരിക്കൽ അടച്ച അപേക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കില്ല. ഫീസ് ഇളവ് അവകാശപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ അതത് വിഭാഗത്തിന്റെ സാധുവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പേയ്‌മെന്റ് ഓൺലൈനായി നൽകണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ അപേക്ഷാ ഫോം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അപേക്ഷ നിരസിക്കും. എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവന ചാർജുകളും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രം വഹിക്കും.

 • റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത അപേക്ഷാ ഫീസ് 100 / – (നൂറ്) മാത്രം
 • എസ്‌സി / എസ്ടി / എഫ്‌ഡബ്ല്യുബിഡി / വനിത / റെഗുലർ സി‌എസ്‌ഐആർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകരെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം ?

താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 വിജ്ഞാപനത്തിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021-ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ജൂലൈ 30 വരെ. അവസാന തീയതികളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള സി‌എഫ്‌ടി‌ആർ‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 വിജ്ഞാപന പി‌ഡി‌എഫ് പരിശോധിക്കുക.

 • ഒന്നാമതായി, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ https://cftri.res.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കണം.
 • തുടർന്ന് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ) വെബ്‌സൈറ്റ് അറിയിപ്പ് പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 അറിയിപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷിക്കുക ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും.
 • അപേക്ഷക രേഖയുടെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ഇത് ഡൺലോഡ് ചെയ്ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും റഫറൻസുകൾക്കുമായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
 

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
DIGITAL SEVA CSC
Common Service Center Vanimal
E-mail: cscfinger@gmail.com
csc@kkd.org.in
Whatsapp & Call : +91 9048094809
Office: 0496 2931947
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക്
https://t.me/cscvanimel

വാട്‌സ്അപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്
https://chat.whatsapp.com/BthD3ufpB1BGCry9MIayhV
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
https://cscegov.org.in/2076/

2 thoughts on “സി‌എഫ്‌ടി‌ആർ‌ഐ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്-ജൂനിയര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Left Menu Icon
Right Menu Icon