+1 അപേക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ

🔊 *DIGITAL SEVA  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● CSC E-Governance Services India Ltd Ramanattukara 9496583633 *+1 അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ…!*…

കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി: പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിച്ചു

കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി: പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണ…

അങ്കണവാടികൾ സമ്പൂർണമായി വൈദ്യുതിവത്ക്കരിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അങ്കണവാടികളും വൈദ്യുതിവത്ക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആരോഗ്യ, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്, വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.…

കെട്ടിട നിർമാണത്തിനുള്ള അനുമതി

താമസാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട നിർമാണത്തിനുള്ള അനുമതി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കേരള പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് ആക്ട്, സെക്ഷൻ 236,…

പി.എം കിസാന്‍ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയതവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

എന്താണ് കിസാൻ ഇ-മാർട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ കിസാൻ ഇ-മാർട്ട് കർഷകരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു? 👉പരാദേശിക, ആഗോളതലത്തിൽ ഉള്ള വില്പനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കിസാൻ…

കോവിഡ് വാക്സിൻ അപ്ഡേറ്റ്

കോവിഡ് വാക്സിൻ അപ്ഡേറ്റ് 🔹 വിദേശത്ത് പോകുന്നവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വാക്സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ബാച്ച് നമ്പറും തീയതിയുംകൂടി ചേർത്ത് പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്…

പ്രവാസി വാക്സിനേഷൻ പുതുക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പ്രവാസികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ബാച്ച് നമ്പരും തീയതിയും ചേർക്കും: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പ്രവാസികൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കാം വിദേശത്ത് പോകുന്നവർക്ക്…

+1 അപേക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ

🔊 *DIGITAL SEVA C* l *S* l *C* ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● *CSC Vanimal* *+1 അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ…!*…

Left Menu Icon
Right Menu Icon