+1 അപേക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ

🔊 *DIGITAL SEVA  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● CSC E-Governance Services India Ltd Ramanattukara 9496583633 *+1 അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ…!*…

തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് : രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യാഭിരുചി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവിഷ്‌കരിച്ച തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ജൂനിയർ (അഞ്ച്, ആറ്,…

Left Menu Icon
Right Menu Icon