പ്രധാനമന്ത്രി ഫസല്‍ ബീമാ യോജന (PMFBY)

കേന്ദ്രകൃഷി മന്ത്രാലയവും, സംസ്ഥാനകൃഷിവകുപ്പും പൊതുമേഖലയിലുള്ള അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഫസല്‍ ബീമാ യോജന (PMFBY) ഖാരിഫ് 2021…

ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌-INSURANCE

വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എല്ലാ വാഹനത്തിന്റെയും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ന്യായമായ വിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. 💎 _Own Damage Standalone Policy 💎 _Comprehnsive…

Left Menu Icon
Right Menu Icon